تمرینات

عنواندرستاریخ درجتاریخ تحويل
text تجارت1حقوق تجارت11399/01/261399/02/21
text تجارت1حقوق تجارت11399/01/261399/02/20
text تجارت1حقوق تجارت11399/01/261399/02/19
text تجارت1حقوق تجارت11399/01/261399/02/18
text تجارت1حقوق تجارت11399/01/261399/02/17
text تجارت1حقوق تجارت11399/01/261399/02/15
text متون فقه 3متون فقه 31399/01/251399/02/17
text متون فقه 3متون فقه 31399/01/251399/02/16
text متون فقه 3متون فقه 31399/01/251399/02/15
text قواعد فقه مدنیقواعد فقه مدنی1399/01/241399/02/16
text قواعد فقه مدنیقواعد فقه مدنی1399/01/241399/02/16
text قواعد فقه مدنیقواعد فقه مدنی1399/01/241399/01/31
text حقوق ثبت اسناد1حقوق ثبت اسناد11399/01/241399/01/31
text حقوق ثبت اسناد1حقوق ثبت اسناد11399/01/241399/01/31
text حقوق عکاسان و قراردادهاحقوق عکاسان و قراردادها1399/01/241399/01/31
text حقوق عکاسان و قراردادهاحقوق عکاسان و قراردادها1399/01/241399/01/31
text یک طرح سه فوریتی مطرح شده در مجلس شورای اسلامی که بدون اظهارنظر شورای نگهبان به ریس قوه مجریه ارایه شد را در کشور ایران مثال بزنید و توضیح دهید.حقوق مدنی 11399/01/241399/01/31
text تفاوت تمرکز اداری و عدم تمرکز اداری چیست ؟ اصول تنظیم قرارداد های دولتی1399/01/201399/01/31
text تفاوت نظارت قیمومتی و سلسله مراتبی چیست؟اصول تنظیم قرارداد های دولتی1399/01/201399/01/31
text خصیصه اقتداری و ایقاعی بودن قرارداد دولتی به چه معناست ؟اصول تنظیم قرارداد های دولتی1399/01/201399/01/29
text متون فقه 1متون فقه 11399/01/101399/01/17
text متون فقه 1متون فقه 11399/01/101399/01/17
text حقوق مدنی 1حقوق مدنی 11399/01/081399/01/15
text متون فقه 1متون فقه 11399/01/081399/01/15
text متون فقه 1متون فقه 11399/01/081399/01/15
خطا ...
آدرس ایمیل وارد شده نامعتبر است.
متوجه شدم